Mūsu pakalpojumi

Omnibuss

     Viens no kvantitatīvo pētījumu veidiem, ko piedāvā SIA "Latvijas Fakti", ir Omnibusa aptaujas, kas tiek veiktas reizi mēnesī visā Latvijas teritorijā. Izlasē tiek iekļauti Latvijas pastāvīgie iedzīvotāji vecumā no 15 līdz 74 gadiem. Omnibuss ir reprezentatīva Vislatvijas iedzīvotāju aptauja. Līdz ar to iegūtie dati ļauj analizēt sabiedrības viedokli par jebkuru jautājumu demogrāfisko datu griezumā.

     Aptaujas izlase tiek veidota pēc daudzpakāpju nejaušās stratificētās atlases principa iekļaujot visus 6 Latvijas reģionus – Rīgu, Pierīgu, Vidzemi, Kurzemi, Zemgali un Latgali. Tā tiek aprēķināta un stratificēta, balstoties uz LR Centrālās statistikas pārvaldes jaunāko publicēto informāciju par Latvijas iedzīvotāju skaitu Latvijas pilsētās un pagastos.

     Aptaujāto skaits vienā vilnī ir ne mazāks par 1000 respondentiem (t.i., vismaz 12’000 respondentu gadā). Atbilstoši Pasūtītāja vajadzībām, piedāvājam arī elastīgus risinājumus – piemēram, samazinātu respondentu skaitu, saglabājot kopējās izlases statistiskā sadalījuma proporcijas, vai Omnibusa aptaujas ietvaros uzrunājot noteiktu reģionu iedzīvotājus.

     Dati tiek iegūti ar tiešo interviju metodi (CAPI), aptaujājot respondentus klātienē viņu dzīvesvietās.

Ad Hoc pētījumi

     Viena no galvenajām Ad-hoc priekšrocībām ir pētījuma tēmas detalizētāka izpēte ar vienas vai vairāku metožu palīdzību.

     SIA “Latvijas Fakti” piedāvā specializētās aptaujas, kas pilnībā tiek izstrādātas un pielāgotas Pasūtītāja vajadzībām. Pētījuma sākuma posmā sadarbībā ar Pasūtītāju tiek izvēlēta datu ieguves metode un  noteikts izlases apjoms atbilstoši pētījuma mērķim un uzdevumiem. 

     Nepieciešamības gadījumā tiek īstenota pilota aptauja, kā ietvaros tiek testēti pētījumā iekļautie jautājumi – cik saprotami tie šķiet respondentiem, kāda ir respondentu reakcija uz iespējami sensitīviem jautājumiem u.tml. Pēc pilota aptaujas veicam jautājumu koriģēšanu atbilstoši iegūtajiem rezultātiem. Visas korekcijas instrumentārijā (anketā vai vadlīnijās) tiek saskaņotas ar Pasūtītāju. 

     Ad-Hoc pētījumu ietvaros piedāvājam veikt gan nacionāli reprezentatīvas, gan noteiktu sabiedrības grupu, tajā skaitā uzņēmēju, aptaujas.

Kvalitatīvie pētījumi

  • Fokusa grupu diskusijas un mini-grupas
  • Padziļinātās intervijas
  • Mājas vizītes
  • Ekspertu intervijas
  • Novērojumus
  • Testus

Web panelis

     Interneta jeb Web Paneļa datu bāze ar vairāk kā 20,000 dalībniekiem ļauj precīzi uzrunāt vajadzīgo mērķauditoriju, nosūtot ielūgumus piedalīties aptaujā tikai izlases kritērijiem atbilstošiem respondentiem. Tomēr papildus iepriekš minētajai respondentu atlasei, Interneta aptaujas anketā automātiski tiek uzstādītas kvotas – reprezentatīvas izlases sadalījums pēc dzimuma, vecuma, tautības, reģiona un dzīvesvietas. Atlases jautājumi tiek ievietoti intervijas sākumā un, ja sistēma uzrāda, ka respondentam atbilstīgās kvotas ir sasniegtas, intervija ar konkrēto respondentu tiek pārtraukta. Ja respondents atbilst trūkstošajai kvotai, viņš/ viņa turpina anketas aizpildi, kamēr visa izlase atbilstīgajās kvotās tiek sasniegta.

     Visas respondentu atbildes paliek anonīmas un konfidenciālas, turklāt respondentam vienmēr pastāv iespēja arī atteikties no kādas atbildes paušanas, noklikšķinot uz attiecīgā lauciņa ar atbilžu variantu “Nezinu/NA”. Taču visas anketas, kurās iztrūkst informācija (atbilžu „NA/Nezinu” minēšanas biežums pārsniedz 30% no kopējā atbilžu skaita) vai tiek fiksētas būtiskas kļūdas, tiek brāķētas un anulētas.

     Piedalīšanās WEB aptaujās ir pilnīgi brīvprātīga. Taču tā vienmēr tiek motivēta ar balvu saņemšanu. Piedaloties interneta aptaujā respondents automātiski tiek reģistrēts izlozei par dāvanu kartes saņemšanu.
Ja arī Jūs vēlaties iekļūt mūsu respondentu datu bāzē un regulāri piedalīties Interneta aptaujās un dāvanu karšu izlozēs, Jums ir iespēja pieteikties, sūtot pieteikuma vēstuli uz latfacts@latfacts.lv vai, aizpildot mūsu pieteikuma formu, un mēs ar Jums sazināsimies.