Par mums

SIA “Latvijas Fakti” tika nodibināta 1991. gadā kā privāta pētījumu kompānija. Kopš 1998.gada “Latvijas Fakti” līdzīpašnieks ir Somijas tirgus izpētes kompānija “Taloustutkimus Oy”.

“Latvijas Fakti” veic regulāras sabiedriskās domas aptaujas un pētījumus par sociāliem, ekonomiskiem un politiskiem jautājumiem, mēdiju pētījumus, kā arī tirgus pētījumus valsts pārvaldes un privātā biznesa sektoros.

Uzņēmuma stratēģija ir vērsta uz to, lai nodrošinātu klientu ar pilnu pakalpojumu klāstu no pētījuma konceptuālā dizaina līdz rezultātu analīzēm un rekomendācijām.

“Latvijas Fakti” ir starptautiskās pētījumu veicēju organizācijas ESOMAR biedri.

Konsultācijas

Klienta vajadzībām atbilstošākās pētījuma metodes izvēle, izlases aprēķināšana, instrumentārija (anketas) izstrāde, jautājumu noformulēšana

Informācijas ieguve

Datu vākšana izmantojot kvantitatīvās un kvalitatīvās informācijas ieguves metodes, kā arī novērojumus, noslēpumainos pirkumus, statistisko datu un dažādos avotos pieejamās informācijas analīzi

Datu apkopošana, analīze

Specializētu datu apstrādes programmu pielietošana pirmatnējo datu apstrādē, grupēšanā un analīzē, datu korelāciju tabulu un rezultātu grafiskā atspoguļojuma izstrāde

Rezultāti

Rezultātu atskaites, nodevumi un prezentācijas

Tirgus pētījumi

Jebkurš bizness ir saistīts ar konkrētas jomas tirgu, un kā viens no konkurētspējas palielināšanas instrumentiem ir tirgus pētījumi. Gan tiem, kas sāk uzņēmējdarbību, gan tiem, kas plāno tālāku attīstību tirgus pētījumi palīdz biznesa plāna sagatavošanā, mārketinga stratēģijas izstrādē un nozīmīgu lēmumu pieņemšanā.

Tirgus pētījumi ļauj iegūt plašu un daudzpusīgu informāciju gan par iekšējo, gan ārējo tirgu. Tas nozīmē, ka uzņēmējs var labāk izprast sava produkta vai pakalpojuma potenciālu, izzināt klientu vēlmes un plānot atbilstošas mārketinga aktivitātes patērētāju uzmanības piesaistīšanai. Kvalitatīvi veikti tirgus pētījumi palīdz saņemt atbildes uz jautājumiem: ko patērētāji vēlas, kas viņiem vajadzīgs, kam viņi uzticas. Tirgus pētījumi atklāj arī informāciju par patērētāju darbībām un attieksmi pret dažādām precēm un pakalpojumiem. Rezultātā tiek iegūta uzņēmējdarbības attīstīšanai tik svarīgā informācija par produkta vai pakalpojuma pieprasījumu un piedāvājumu, patēriņu un tirgus segmentiem.

Tirgus pētījumi palīdzēs:

 • Noteikt tirgus apjomu. Tirgus kapacitātes izpēte palīdzēs jums pareizi novērtēt savas iespējas šajā tirgū un izvairīties no nepamatotiem riskiem un zaudējumiem.
 • Noteikt savu tirgus daļu. Esošā vai potenciālā tirgus daļa ir jūsu uzņēmuma panākumu rādītājs.
 • Analizēt patērētāju uzvedību (pieprasījuma analīze). Tas palīdzēs novērtēt patērētāju lojalitātes pakāpi pret produktu un uzņēmumu, jūs saņemsiet atbildi uz jautājumu: "Kas pērk un kāpēc?". Tas palīdzēs noteikt konkurētspējīgas produktu cenas, veikt izmaiņas pašā produktā, optimizēt un pilnveidot mārketinga stratēģiju.
 • Analizēt konkurentus (piedāvājuma analīze). Lai labāk orientētos tirgū un piedāvātu patērētājam maksimāli pievilcīgu cenu, ir jāpārzina konkurentu produkti un mārketinga politika.
 • Analizēt sadales un pārdošanas kanālus. Tas ļaus jums noteikt visefektīvākos no tiem un izstrādāt savu pārdošanas ķēdi, kā savu produktu vai pakalpojumu nogādāt līdz galapatērētājam maksimāli efektīvi.

Lai iegūtu kvalitatīvus, ticamus un pārliecinošus rezultātus, tirgus pētījumu veikšanai tiek izmantotas dažādas metodes, piemēram, aptaujas, novērošana, diskusijas, fokusgrupu izveide, eksperimenti un imitācijas modelēšana. Lielākoties tirgus pētījumi tiek veidoti pēc standarta shēmas.

Tirgus pētījuma secība:

 • pētījuma plāna izstrāde;
 • pētījumam nepieciešamā laika un budžeta noteikšana;
 • izpētes metožu izvēle;
 • pētījuma norise;
 • iegūtās informācijas apkopošana un analīze;
 • pārskata sagatavošana;
 • pārskata prezentācija pasūtītājam.

Mūsu aģentūras Latvijas Fakti piedāvātie tirgus pētījumi aptver dažādas jomas, sākot no likumdošanas nosacījumu izpētes atbilstoši noteiktas tirgus nišas vajadzībām, konkrētā produkta vai pakalpojuma tirgus analīzi, patērētāju vajadzību noskaidrošanu, konkurentu darbības izpēti, cenu analīzi u.c. Mūsu aģentūrā strādā profesionāli speciālisti ar ilggadēju pieredzi dažāda veida tirgus un socioloģisko pētījumu sagatavošanā.

Lasīt vairāk

Socioloģiskie pētījumi

Socioloģiskie pētījumi ļauj izsekot sabiedrībā notiekošajiem procesiem, iegūstot iespējami ticamus, precīzus un objektīvus datus par pētāmo sociālo parādību. Šāda informācija nepieciešama daudzās nozarēs gan valsts, gan privātajā sektorā, kur nepieciešams noteikt un analizēt sociālās tendences, prognozēt attīstības scenārijus un risināt dažādas sociālās problēmas. Jo īpaši aktuāli socioloģiskie pētījumi kļūst sabiedriski politisku notikumu laikā, piemēram, vēlēšanu laikā, saistībā ar pārmaiņām valsts pārvaldē, dažādiem sociālekonomiskiem procesiem.

Socioloģiskie pētījumi aptver loģiski pamatotu, strukturētu un metodoloģiski izstrādātu organizatorisko un praktiski veicamo procedūru sistēmu nepieciešamo datu iegūšanai.

Socioloģisko pētījumu metodes:

 • Kvantitatīvā metode – tiek izmantoti lieli informācijas apjomi, meklētas likumsakarības un noskaidrotas galvenās tendences sabiedrībā. Dati tiek iegūti izmantojot anketēšanu, aptaujas, novērošanu, standartizētas intervijas, dokumentu analīzi.
 • Kvalitatīvā metode – socioloģiskie pētījumi tiek organizēti veidojot dažāda veida intervijas, aptaujas, izmantojot fokusgrupas, organizējot diskusijas, veicot novērošanu, personisko kontaktu u.tml.

Socioloģisko pētījumu veidi:

 • Vispārējie socioloģiskie pētījumi jeb pilotprogramma – pēc parametriem tie ir visvienkāršākie pētījumi, ko izmanto gadījumos, kad problēma vai izpētes objekts ir maz pētīts vai vispār netiek pētīts. Visbiežāk šie socioloģiskie pētījumi tiek izmantoti kā plašāka mēroga pētījuma sākotnējais posms, koncentrējot tos uz informācijas apkopošanu par pētījuma objektu un priekšmetu, hipotēžu noskaidrošanu u.tml.
 • Aprakstošie socioloģiskie pētījumi – šo pētījumu uzdevums ir iegūt detalizētāku informāciju. Šeit nepieciešams izstrādāt detalizētāku pētījuma programmu, izmantojot metodiski pierādītus rīkus, kas nodrošina lielāku iegūto datu ticamību. Šādi pētījumi parasti tiek izmantoti, ja pētījuma objekts ir, piemēram, salīdzinoši liela cilvēku kopiena, kurai raksturīgas dažādas pazīmes (pilsēta, rajons, reģions u.tml.).
 • Analītiskie socioloģiskie pētījumi – to mērķis ir ne tikai aprakstīt pētāmā objekta strukturālos elementus, bet arī noskaidrot cēloņu un seku sakarības, kas ir šī objekta izplatības, dinamikas, stabilitātes vai nestabilitātes pamatā. Analītisko pētījumu izstrāde prasa daudz laika, jo bieži vien nepieciešams apkopot iepriekšējos pētījumos iegūtos datus. Analītisko pētījumu veikšanai tiek izmantotas dažādas pētījumu metodes, kas papildina viena otru.
 • Sociālais eksperiments – analītisko pētījumu forma, kas ietver īpašas eksperimentālas situācijas izveidošanu, mainot pētāmā objekta ierastos darbības apstākļus.

Socioloģiskā pētījuma secība:

 • pētījuma plāna izstrāde;
 • pētījumam nepieciešamā laika un budžeta noteikšana;
 • izpētes metožu izvēle;
 • pētījuma norise;
 • iegūtās informācijas apkopošana un analīze;
 • pārskata sagatavošana;
 • pārskata prezentācija pasūtītājam.

Mūsu aģentūra Latvijas Fakti piedāvā plaša spektra socioloģiskos pētījumus par dažādām norisēm sabiedrībā. Mūsu aģentūrā strādā profesionāli speciālisti ar ilggadēju pieredzi dažāda veida tirgus un socioloģisko pētījumu sagatavošanā.

Lasīt vairāk

“Vai nav savādi, cik daudz mēs zinām, ja vien pajautājam paši sev nevis kādam citam?”

- R.Bahs

“Laiks ir tikai mūsu (cilvēciskās) vērošanas subjektīvs nosacījums (kuram vienmēr ir juteklisks raksturs, t.i. par cik uz mums iedarbojas priekšmeti) un pats par sevi, ārpus subjekta, tas nav nekas.”

- I.Kants

“Domātājs virzās uz priekšu tikai tādā gadījumā, ja viņš nesteidzas ar secinājumiem pat tad, ja viņam tie šķiet acīmredzami.”

- A.Kamī

"Tieksme novērot var cilvēku vienlīdz padarīt par rakstnieku, dramaturgu, ķīmiķi, dabaszinātnieku, sociologu."

- E.Dirkheims