CAPI

SIA “Latvijas Fakti” ar datorizēto tiešo jeb face-to-face interviju palīdzību piedāvā veikt:

  • nacionāli reprezentatīvas Latvijas iedzīvotāju sabiedriskās domas aptaujas par visdažādākajiem jautājumiem (gan Omnibusa, gan Ad-Hoc formātā);
  • dažādu tirdzniecības centru/ kinoteātru/ valsts un pašvaldības iestāžu u.tml. apmeklētāju aptaujas;
  • uzņēmēju aptaujas, tajā skaitā, lojalitātes pētījumus, kā arī klientu apmierinātības un segmentācijas pētījumus.

Sadarbībā ar Pasūtītāju izstrādājam aptaujas anketu latviešu un krievu valodās. Pēc anketas apstiprināšanas, veicam instrumentārija adaptāciju starptautiski licencētā CAPI programmatūras platformā.

SIA “Latvijas Fakti” rīcībā ir intervētāju tīkls visos Latvijas administratīvajos reģionos. Mūsu intervētāji brīvi pārvalda latviešu un krievu valodu (intervijas notiek respondenta izvēlētajā valodā, nodrošinot respondentam maksimāli komfortablu iespēju paust savu viedokli). 

Pēc intervēšanas beigām tiek veikta interviju pārbaude. Visas aizpildītās anketas tiek pakļautas kvalitātes pārbaudei, kuru veic lauka darba vadītāji, konsultējoties ar Pasūtītāju.

 

<<< Atgriezties pie metožu saraksta